Szkolenie instruktorów samolotowych FI(A)

Kandydat ubiegający się o wydanie uprawnienia instruktora pilotażu (samoloty) FI(A) musi mieć ukończone 18 lat.

Do szkolenia praktycznego może zostać dopuszczona osoba, która :

  • posiada nalot, co najmniej 200 godzin, w tym, co najmniej 100 godzin lotu jako pilot-dowódca (PIC), jeśli posiada licencję pilota liniowego ATPL(A) lub pilota zawodowego CPL(A), lub 150 godzin lotu jako pilot-dowódca (PIC), jeśli posiada licencję PPL(A)
  • spełnia wymagania dot. wiedzy teoretycznej posiadacza licencji pilota zawodowego CPL(A) podane w AMC FCL 1.470(b)
  • posiada nalot, co najmniej 30 godzin na samolotach jednosilnikowych tłokowych, z których co najmniej 5 godzin musi zostać uzyskane w czasie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających wstępny egzamin praktyczny podany w ust. (f) poniżej
  • odbyła co najmniej 10 godzin szkolenia praktycznego w lotach wg wskazań przyrządów (IR), z których nie więcej niż 5 godzin może być uzyskane na urządzeniu do szkolenia procedur lotu (FNPT) lub na symulatorze lotu
  • wykonała co najmniej 20 godzin lotów nawigacyjnych jako pilot-dowódca (PIC) samolotu, w tym lot po trasie nie krótszej niż 540 km (300 NM) z dwoma lądowaniami z pełnym zatrzymaniem na dwu różnych lotniskach
  • w czasie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających rozpoczęcie szkolenia zdała przed wykwalifikowanym zgodnie z JAR-FCL 1.330(f) instruktorem pilotażu FI(A) specjalny, wstępny, praktyczny egzamin kwalifikacyjny, oparty o kontrolę umiejętności podaną w Załączniku 3 do JAR FCL 1.240. Egzamin praktyczny będzie podstawą oceny możliwości podjęcia przez kandydata szkolenia instruktorskiego.
  • posiada ukończone szkolenie teoretyczne

Program szkolenia teoretycznego obejmuje 118 godzin wykładów oraz ćwiczeń.

Program szkolenia praktycznego obejmuje 30 godzin lotów. Do szkolenia praktycznego zostanie dopuszczona osoba spełniająca wyżej określone warunki oraz posiadająca zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego.